Công dụng sản phẩm

Dùng làm nguyên liệu đầu vào trong ngành sản xuất xơ sợi Polyester.

Thông số kỹ thuật hat PET chip PVTEX:

Chỉ tiêu chất lượng PET CHIP
(Loại A)
PET CHIP
Loại B
PET CHIP
Loại C
   IV (dl/g)(DIN) M±0.01 M±0.02 M±0.03
   MP (0C) > 258 < 258 < 258
   COOH (meq/kg) 22+3 22+5 22+7
   TiO2 (wt%) 0.3+0.05 0.3+0.05 0.3+0.05
   DEG (wt%) 1.1 ± 0.2 1.1 ± 0.4 1.1 ± 0.6
   H20(wt%) ≤ 0.2 ≤ 0.2 ≤ 0.2
   Colour  White  White  White
   L* > 70 > 70 > 70
   b* ≤ 5 ≤ 9 >9

Giới thiệu PIMD

PIMD là công ty con của Petrosetco, được thành lập vào tháng 1/2010.

Lĩnh vực kinh doanh

PIMD là đơn vị cung cấp hạt nhựa, xơ sợi có uy tín trên thị trường.

Tin tức

Tổng quan thị trường Polypropylene
Tin tức công ty PIMD